5. april 2011

Datalagringsdirektivet styrker ikke personvernet

Forslagene til endringer i lovgivningen i forbindelse med lagringsplikt for tele- og internettrafikkdata fremstilles av forslagsstillerne som en styrking av personvernet, i første rekke på grunn av strenge regler knyttet til lagringen av trafikkdataene. Datatilsynet er ikke enig i en slik vurdering. Det finnes allerede et strengt regelverk med hensyn til de trafikkdata som teleaktørene lagrer i dag. Kontroller fra tilsynets side viser imidlertid at det er betydelige utfordringer knyttet til selve etterlevelsen av regelverket. Ikke minst gjelder det den allerede eksisterende sletteplikten.

Mange av de punktene som er fremforhandlet mellom partene er allerede implementert i norsk rett. Det foreligger allerede en uomtvistelig sletteplikt i dag. Det er for lengst også innført en konsesjonsplikt for teleaktørene. Videre har Datatilsynet hjemmel til å kreve kryptering og ilegge bøter og overtredelses-gebyr når virksomheter bryter personvernlovgivningen. Datatilsynet har, ved dagens lagringspraksis, ikke sett det som riktig å innføre krav om kryptering, som vil være svært kostnadskrevende og utfordrende for tele- og internettaktørene. Med en omfattende lagringsplikt for mange nye aktører og nye typer trafikkdata, til bruk i etterforskning og som bevismateriale, vil Datatilsynet imidlertid måtte vurdere krav om kryptering, slik forslaget fra Høyre og AP legger opp til.

Når det gjelder lagringstidens lengde har denne fra Datatilsynets side vært av underordnet betydning i debatten om datalagringsdirektivet. Det er ikke slik at de uheldige personvernkonsekvensene reduseres proporsjonalt med en halvering av lagringstiden som opprinnelig er foreslått, fra ett til et halvt år. De praktiske sikkerhetsutfordringene ved lagringen av trafikkdata etableres allerede idet databasene blir etablert. Dette gjelder ikke minst trafikkdata som tele- og internettaktørene ikke lagrer i dag, det vil si e-post og lokasjonsdata.

Kilde: Datatilsynet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket