19. april 2011

Storspillere er ikke problemspillere

Hovedfunnene i ny rapport om dataspill og problemspilling knuser gamle myter og peker på viktigheten av samarbeid på tvers av fagfelt.

Medietilsynet er rådgivende instans på dataspill i Norge, og har ledet en arbeidsgruppe på området problemskapende bruk av dataspill.

Arbeidsgruppen har vært bredt faglig sammensatt med representanter fra behandlingsapparat, tilsyn, forskning, dataspillbransje og spillere selv. Rapporten som nå overrekkes Kulturdepartementet viser behov for mer forskning på dataspill og problemspilling, samt et behov for mindre fokus på tidsbruk.

Unngå ytterligere stigmatisering av storspillere
Arbeidsgruppen mener det er viktig å nyansere begrepene problemspillere og storspillere. Barn og unge som spiller mye dataspill kan ha en oppførsel eller tidsbruk som andre reagerer på, men som ikke nødvendigvis betyr at de har spillproblemer. Ved problemspilling følger det derimot klare negative konsekvenser for enkeltspilleren og de som står vedkommende nær.

- Det er en stor utfordring å skille mellom storspilleren som spiller mye og kontrollert, og de storspillerne som er i fare for å miste kontroll og utvikle usunne spillemønstre, sier Thomas Hepsø

- Prosessen med denne rapporten har tydeliggjort behovet for kunnskapsdeling mellom fagområder, sier leder Thomas Hepsø. De som er interesserte, engasjerte, bekymrede og usikre på hva problemspilling er må alle snakke sammen for å kunne samle og formidle kunnskap om preventive tiltak og utveksling av nyttig erfaring.

I dag finnes ingen diagnose for de som opplever problemspilling i forhold til dataspill. Det er allikevel en liten andel av unge som kan være i fare for å utvikle usunne og avhengighetslignende mønstre for dataspilling.

Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet oppnevnte i 2010 en arbeidsgruppe som skulle utrede og fremme forslag til tiltak om problemskapende bruk av nettspill/online rolle- og strategispill.

Oppsummering av rapportens hovedfunn


  • Rapporten skiller mellom høyfrekvente brukere, storspillere, og dataspillavhengige: problemspillere
  • Storspilleren er nesten alltid en gutt og spiller onlinespill over fire timer hver dag. Ca 10 % av unge gutter mellom 12 og 17 år tilhører denne gruppen (NOVA-undersøkelsen 2010)
  • Problemspilleren bruker dataspill på en måte som har en patologisk, destruktiv eller tvangsmessig karakter. Ca 0,9 % av unge mellom 12 og 17 år tilhører denne gruppen (NOVA-undersøkelsen 2010)
  • De aller fleste storspillere opplever dataspill som en positiv sosial aktivitet
  • I dag finnes det ikke klar faglig enighet om hvordan problemspilling kan diagnostiseres som avhengighet/ medisinsk problem
  • Problemspillerne har ofte en rekke andre lidelser, såkalt samsykelighet.
  • Rapporten peker på at det finnes flere eksisterende informasjonstiltak hos ulike aktører tilknyttet helsevesenet. Disse bør som et forebyggende tiltak koordineres og gjøres kjent gjennom en felles nettportal knyttet til en eksisterende aktør.
  • Det foreslås også nye informasjonstiltak overfor helsesøstre, lærere, sosionomer og ulike fagpersoner, samt overfor foreldre.
  • Arbeidsgruppen foreslår å støtte tiltak i forbindelse med dataparties og LAN for å øke dataspillets status som hobby og kultur.

Kilde: Medietilsynet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket