2. mars 2012

A-pressens kjøp av Edda Media er i strid med regionale eierskapsbegrensninger

Medietilsynet har vurdert om A-pressens kjøp av Edda Media strider mot de nasjonale og regionale eierskapsgrensene i medieeierskapsloven og legger i den forbindelse fram et høringsnotat.

– Vi sender nå notatet ut på høring og vi har vurdert om kjøpet strider mot de nasjonale og regionale eierskapsgrensene i medieeierskapsloven. Vår foreløpige vurdering er at kjøpet strider mot de regionale, men ikke de nasjonale grensene, sier Tom Thoresen, direktør for Medietilsynet.

Medietilsynet har i høringsnotatet foreløpig kommet til at A-pressen etter oppkjøpet av Edda Media får en betydelig eierstilling i medieregionene øst og vest for Oslofjorden. A-pressen vil da eie 14 av 17 aviser i medieregionen Østviken, og 23 av 29 aviser i medieregionen Vestviken, det tilsvarer henholdsvis 87,6 og 73,6 prosent av avisopplaget i regionene. Etter medieeierskapsloven vil det foreligge en betydelig eierstilling regionalt ved en kontroll av 60 prosent eller mer av det totale avisopplaget i regionen.

I tillegg har Medietilsynet foreløpig vurdert det slik at oppkjøpet strider mot formålet i medieeierskapsloven.

– A-pressen blir en sterk og dominerende aktør i regionene Øst- og Vestviken. Dette kan føre til at de reelle ytringsmulighetene og mediemangfoldet blir svekket, sier Tom Thoresen.

Høringsnotatet inneholder en fremstilling av sakens faktiske sider og en vurdering av de rettslige problemstillingene som reises.

– Alle som har interesse for saken er velkommen til å uttale seg. De som uttaler seg står selvsagt fritt til å kommentere andre sider av saken enn de som er spesielt nevnt i notatet, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet.

Medieeierskapsloven

Medieeierskapsloven gir Medietilsynet adgang til å gripe inn mot oppkjøp av hele eller deler av et medieforetak. For sterk eierkonsentrasjon i mediene kan føre til at de reelle ytringsmulighetene og mediemangfoldet blir svekket.

For at tilsynet skal kunne gripe inn må to vilkår være oppfylt. For det første må den som overtar eierandelen, alene eller i samarbeid med andre, ha eller få en betydelig eierstilling i mediemarkedet nasjonalt eller regionalt. For det andre må denne eierstillingen være i strid med lovens formål om å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud.

Medieeierskapsloven bygger på et føre var-prinsipp. Loven skal forhindre at eierskapet i mediene blir samlet på så få hender at ytrings- og informasjonsfriheten svekkes i for stor grad.

Høringsfrist

Høringsuttalelsene må være Medietilsynet i hende senest 23. mars 2012. Uttalelser sendes per e-post til post@medietilsynet.no eller per post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad.

Vi ber om at høringsuttalelser merkes "Uttalelse i Edda Media-saken". Privatpersoner som avgir uttalelse, må oppgi fullt navn og bostedsadresse.

De som ønsker å avgi høringsuttalelse, må sørge for at uttalelsen er Medietilsynet i hende innen fristen for å være sikker på at den blir tatt i betraktning. Alle uttalelser blir løpende publisert på Medietilsynets hjemmeside og antas å være offentlige om ikke annet er oppgitt og begrunnet.

Veien videre

Medietilsynet vil vurdere samtlige høringsuttalelser som kommer inn i saken før det tas endelig stilling til om det er aktuelt å gripe inn mot oppkjøpet. Dersom Medietilsynet beslutter å gripe inn, vil A-pressen bli varslet om dette etter forvaltningslovens regler om forhåndsvarsling. Samtidig med et eventuelt varsel om inngrep sendes ut, vil Medietilsynet åpne for at A-pressen kan komme med forslag til minnelig løsning. Det er A-pressen som må foreslå eventuelle tiltak som kan løse de problematiske sidene ved saken. Dersom A-pressen fremsetter forslag til tiltak som Medietilsynet kan akseptere, vil tilsynet fatte et vedtak med betingelser som sikrer at de aktuelle tiltakene gjennomføres.

Fristen for å fatte vedtak om inngrep utløper normalt seks måneder etter at det er inngått endelig avtale om ervervet. Dette innebærer at fristen for å fatte vedtak utløper 30. juli 2012. Medietilsynet tar sikte på å avslutte saken i månedsskiftet mai/juni.

Kilde: Medietilsynet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket