28. april 2009

Er Twitter meiningsfylt? - bt.no

Er Twitter meiningsfylt?

Sjølv opplever eg to enkle fordelar med å bruke sosiale medium. Eg når fleire menneske med det, noko som er viktig for alle politikarar. Eg får dessutan fleire synspunkt, idear og kritiske innspel som kan betre kvaliteten både på standpunkta og presentasjonen min.

Denne kronikken la eg til dømes ut på høyring på bloggen min og Twitter for å få synspunkt og forslag til forbetringar. Eg fekk 40–50 reaksjonar. Fleire (mellom anna ein journalist i dagbladet.no) sa at eg måtte gje døme på korleis eg sjølv bruker sosiale medium, ein lektor peika på ein språkleg feil, andre kom med ulike poeng.

Mange typar kritikk kjem fram mot dei sosiale media, ikkje minst mot den politiske bruken av dei. Sosiale medium får kritikk for å vere private, noko til dømes Kjetil Bragli Alstadheim i DN har skrive. Samanlikna med tabloidaviser og TV vil eg seie det er lite privat.

Du har full kontroll på kor personleg du vil vere, og ingen vil finne på å vere så privat som ein journalist i Dagbladet. Portrettintervju i media er meir privat enn noko statsministeren har skrive på Twitter så langt. Hege Skjeie skreiv i DN laurdag 4. april at det er mykje tull på Twitter. Ja visst er det det, nett som det er mykje tull på TV og i avisene. Det betyr ikkje at mediet er ubrukeleg. Det er også andre problem, til dømes utfordringar med å sikre tilgjenge for alle. Dette er problem alle medium deler.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket