18. juli 2009

Oppnevning av utvalg for �vurdere reguleringen av ansvarssystemet p�medieomr�det - regjeringen.no

Utvalg for å vurdere reguleringen av ansvarssystemet på medieområdet

Kultur- og kirkedepartementet har i dag oppnevnt et utvalg som skal foreta en samlet vurdering av reglene om plassering av ansvar for ytringer i mediene. Utvalget skal ledes av advokat Janne Kristiansen.

Oppnevningen av utvalget har bl.a. bakgrunn i Stortingets behandling av grunnlovsvernet av ytringsfriheten i 2004. Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte å sette i gang et arbeid med sikte på å utrede behovet for lovregulering av spørsmål som knytter seg til ansvarsplassering, kildevern osv. Behovet for en utredning er også blitt understreket av regjeringen i forbindelse med arbeidet med ny straffelov (Ot. prp. nr. 22 for 2008-2009)og av Personvernkommisjonen (NOU 2009:1 Individ og integritet).
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket