6. oktober 2010

Endringer i e-momsen

Regjeringen foreslår å innføre merverdiavgiftsplikt når privatpersoner bosatt i Norge kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. – Det bør betales merverdiavgift ved nedlasting av filmer og e-bøker mot betaling, uavhengig av om produktet kjøpes fra tilbyder etablert i Norge eller utlandet. Vi må ha like konkurransevilkår, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Framveksten av ny teknologi og økende handel over landegrensene gjør at stadig flere tjenester som for eksempel bøker, musikk, filmer og programvare, selges over internett til norske privatpersoner. Andelen av forbruket som går til elektroniske tjenester må ventes å øke i årene framover. Siden dagens merverdiavgiftsregler innebærer at det må betales merverdiavgift ved kjøp av slike tjenester fra norske leverandører, mens tilsvarende tjenester kan kjøpes uten merverdiavgift fra utlandet, oppstår det en betydelig konkurransevridning i disfavør av leverandører som er etablert i Norge. Derfor foreslår Regjeringen at det skal betales merverdiavgift med ordinær merverdiavgiftssats på 25 prosent uavhengig av om tilbyderen er etablert utenfor eller innenfor det norske merverdiavgiftsområdet.

– Jeg er godt fornøyd med at vi nå får et regelverk hvor det for merverdiavgiften ikke spiller noen rolle om tjenestene kjøpes i eller utenfor Norge. Vi tetter et hull i avgiftssystemet som over tid ville ha bidratt til å undergrave merverdiavgiftssystemet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Ikke ekstra belastning for norske privatpersoner

Ansvaret for beregning og betaling av norsk merverdiavgift skal ligge hos leverandør når kjøper er en privatperson. Forslaget medfører derfor ikke ekstra arbeid for kjøpere av elektroniske tjenester. Når det gjelder næringsdrivende og offentlig virksomhet som kjøper elektroniske tjenester fra utlandet, skal disse etter dagens regler selv beregne og betale merverdiavgift, og her innebærer forslaget ikke noen endring.

Forslaget innebærer at det blir nødvendig å registrere utenlandske leverandører som ikke allerede er etablert innenfor merverdiavgiftsområdet. Som alternativ til dagens ordning med norsk representant vil Finansdepartementet arbeide med en forenklet registreringsordning på linje med den som er etablert i EUs merverdiavgiftsregelverk. Denne ordningen har vist seg å fungere godt i EU.

Det tar noe tid å få på plass de praktiske og tekniske forhold for en slik forenklet ordning. Derfor vil merverdiavgiftsplikten for elektroniske tjenester fra utlandet først tre i kraft fra 1. juli 2011.

Ikke ny avgift

Forslaget innebærer ikke avgiftslegging av en ny type tjenester, men at det skal betales merverdiavgift ved kjøp av slike tjenester uavhengig av om leverandøren er etablert utenfor eller innenfor det norske merverdiavgiftsområdet.

Forslaget vil heller ikke medføre endringer for leverandørene som i dag er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Dersom leverandørene velger å etablere seg i merverdiavgiftsområdet, vil det foreligge registreringsplikt etter de alminnelige bestemmelsene i merverdiavgiftsloven,

Forslaget endrer ikke reglene for næringsdrivende og offentlig virksomhet som allerede i dag plikter å beregne og betale merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet.

Tabellene nedenfor gir en forenklet og skjematisk oversikt over merverdiavgiftsbehandling ved levering av elektroniske tjenester før og etter lovforslaget. Oversikten gjelder ikke behandlingen av elektroniske kommunikasjonstjenester.

Tabell 1 – Levering av elektroniske tjenester før lovforslaget


Leverandør

Mottaker

Merverdiavgifts-pliktig i Norge

Ansvar for beregning og betaling av norsk mva

Innenlands omsetning

Næringsdrivende i Norge

Næringsdrivende i Norge

Ja

Leverandør

Næringsdrivende i Norge

Privatperson i Norge

Ja

Leverandør

Innførsel

Næringsdrivende utenfor Norge

Næringsdrivende i Norge

Ja

Mottaker

Næringsdrivende utenfor Norge

Privatperson i Norge

Nei

-

Utførsel

Næringsdrivende i Norge

Næringsdrivende utenfor Norge

Nei

-

Næringsdrivende i Norge

Privatperson utenfor Norge

Nei

-


Tabell 2 – Levering av elektroniske tjenester etter lovforslaget


Leverandør

Mottaker

Merverdiavgifts-pliktig i Norge

Ansvar for beregning og betaling av norsk mva

Innenlands omsetning

Næringsdrivende i Norge

Næringsdrivende i Norge

Ja

Leverandør

Næringsdrivende i Norge

Privatperson i Norge

Ja

Leverandør

Innførsel

Næringsdrivende utenfor Norge

Næringsdrivende i Norge

Ja

Mottaker

Næringsdrivende utenfor Norge

Privatperson i Norge

Ja

Leverandør

Provenyvirkningen av forslaget er usikkert, men det er anslått å gi et merproveny i størrelsesorden 150 millioner kroner årlig. Bokført effekt i 2011 kan utgjøre 38 millioner kroner. Over tid antas provenyet å bli betydelig større, i takt med økende forbruk av slike tjenester.

Provenyvirkningen av forslaget er usikkert, men det er anslått å gi et merproveny i størrelsesorden 150 millioner kroner årlig. Bokført effekt i 2011 kan utgjøre 38 millioner kroner. Over tid antas provenyet å bli betydelig større, i takt med økende forbruk av slike tjenester.

Se nærmere beskrivelse av forslaget i Prop 1. LS (2010-2011) Skatter og avgifter kapittel 17.Statsbudsjettet 2011 - Regjeringens satsinger
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket