20. oktober 2010

Foreslår skjerpede krav til lærernes fagkompetanse

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring et forslag om nye krav til lærernes kompetanse for å undervise i de enkelte fag. Med dette vil kompetansekravene ikke bare være knyttet til tilsettingen som i dag, men til de fagene lærerne faktisk skal undervise i.

- Skjerpede krav til lærernes kompetanse vil styrke elevenes læringsutbytte. Vi vet at det er sammenheng mellom lærernes formelle kompetanse og elevenes resultater, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

De konkrete kravene kommer i en egen forskrift som skal ut på egen høring. Samtidig varsles det allerede nå noe om innholdet i kravene. Fag som matematikk og norsk får et særlig fokus, men også øvrige fag – som for eksempel de praktiske-estetiske fagene – vil bli styrket:

  • Videregående: Krav om 60 studiepoeng for å undervise i de enkelte fag
  • Ungdomstrinnet: Krav om 60 studiepoeng for å undervise i norsk/samisk, matematikk og engelsk, 30 studiepoeng for andre fag.
  • Barnetrinnet: Krav om 30 studiepoeng for å undervise i norsk/samisk og matematikk.

Kravene har sammenheng med endringer som følger av den nye grunnskolelærerutdanningen som startet opp i høst, og er i tråd med det som ble varslet i stortingsmeldingen Læreren – rollen og utdanningen som kom i 2009.

For å sikre at forslaget er praktisk gjennomførbart for dagens lærere og for skoleeierne foreslås det ulike unntak og tilpasninger. Kravet skal blant annet ikke gjelde dagens lærere som har utdanning fra tidligere, og det kan gjøres unntak for skoler med små ungdomstrinn eller særlig vanskelig rekrutteringssituasjon.

Andre endringer:

I høringen foreslås det ellers lovendringer i opplæringsloven og/eller privatskoleloven som gjelder:

  • Fylkeskommunale, norske videregående tilbud i utlandet: Enkelte fylkeskommuner ønsker å tilby videregående opplæring i utlandet. Det foreslås innført bestemmelse som regulerer slike tilbud nærmere.
  • Rett til inntil to år ekstra opplæring i særlige tilfelle også ved private videregående skoler: Ved fylkeskommunale videregående skoler har elever i særlige tilfelle rett på utvidet opplæringstid. Det foreslås at en tilsvarende rett innføres for elever ved private videregående skoler.
  • Politiattest for sommerskoler m.m.
  • Justeringer i tilsynsbestemmelsen
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket