21. januar 2009

Russisk rulett om karakterer - Universitas

Russisk rulett om karakterer

Kunnskapsdepartementet (KD) krever ikke eksplisitt at lærestedene bruker den såkalte normalfordelingen, som ville gitt en andel på ti prosent A og 25 prosent B. Departementet har allikevel uttalt at «hensikten med en felles karakterskala er å få et mer samordnet system for karaktergivning i høyere utdanning, slik at samme karakter i større grad vil være et uttrykk for en felles forståelse av kandidatenes prestasjoner. Dette betyr imidlertid ikke at det skal benyttes en statistisk normalfordeling ved vurdering av studentenes prestasjoner i hvert enkelt emne eller fag, for hvert enkelt semester». Ingen i departementets ledelse har hatt anledning til å besvare Universitas’ gjentatte henvendelser.

Per Manne ved Norges Handelshøyskole ledet i høst en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHR), som skulle se nærmere på de generelle karakterbeskrivelsene. Manne mener at karakterene på masterarbeider i dag ikke svarer til KDs intensjoner.

- B er den hyppigst brukte karakteren. Flere fagmiljøer bruker A i et omfang som ikke er forenlig med «fremragende», slik departementet har lagt føringer for. Arbeidsgruppa går inn for at de anerkjente faglige standardene må gjøres tydeligere ved fag- og nivåspesifikke karakterbeskrivelser, forteller han.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket