9. juni 2009

Monopol p�l�remiddel - Nyheter - Dagbladet.no

Monopol på læremiddel

På eit seminar om digitale læremiddel 28. april heldt statsråd Solhjell, eit inspirert og inspirerande innlegg. Han snakka varmt om kor mykje gode lærarar betyr for læringsresultata i skulen, og han snakka om kor viktig det er at det finst eit mangfald av læremiddel med god kvalitet som læraren kan velje mellom. For å få dette til, la han vekt på at vi må ha ein levande læremiddelmarknad der kvaliteten på læremidla kan sikrast gjennom konkurranse. Etter vår meining står både mangfaldet, konkurransen og lærarane og elevane sin rett til å velje dei læremidla dei sjølv meiner er best, i fare. Dette skuldast utviklinga av Nasjonal Digital LæringsArena (NDLA).
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket