4. april 2009

Elevenes l�ringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? / Nyheter / Norsk / NIFU STEP

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?

I hvilken grad samvarierer elevenes og skolenes læringsresultater med ulikheter i ressursbruk, læringsmiljø, skolebasert vurdering og hvordan det arbeides med kvalitetsutvikling?

Gjennomgående forklarer indikatorene på ressursbruk, aktiviteter og læringsmiljø på skolen svært lite av variasjonen i elevenes resultater. En hovedkonklusjon vi kan trekke av analysene er altså at de indikatorer vi har hatt på skolenivå i hovedsak ikke er gode nok til å fange opp forklaringer av forskjeller mellom ulike skolers bidrag til elevenes læring.

Bakgrunnsfaktorene spiller derimot en svært viktig rolle for elevenes resultater. På alle trinn er effektene av følgende faktorer sterke og signifikante, og har en mye mer konsistent effekt enn noen av skoleindikatorene:

  • sosial bakgrunn (foreldres utdanning, mors og fars arbeidsmarkedsstatus),
  • hvorvidt foreldrene er fra et ikke-vestlig land,
  • om foreldrene bor sammen eller ikke og
  • elevens kjønn.

Enkelte analyser tyder imidlertid på at miljøet på skolen spiller en rolle. I videregående finner vi positive effekter av andel elever på en studiekompetansegivende studieretning. På tiende trinn finner vi positive effekter av andel av skolens elever som har valgt tysk. Andre uttrykk for dette miljøet er variablene fra Elevinspektørene, og de ser også ut til å ha relativt robuste effekter.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket