8. februar 2008

Morgenbladet

Pe­da­go­gik­kens fall
Den sto­re sko­le­de­bat­ten har vært god og nyt­tig for­di den har do­ku­men­tert at må­lin­ger og kon­troll av sko­lens yt­el­ser ikke er å for­ak­te. Det som har skjedd i lø­pet av de to sis­te må­ne­de­ne, er at vi som en kon­se­kvens av PISA- og PIRLS-re­sul­ta­te­ne har fått en åpen og sær­de­les kon­kret og rea­lis­tisk de­batt om sko­lens mang­ler og om hvor­dan sko­len kan for­bed­res.

Hele be­folk­nin­gen med po­li­ti­ke­re, by­rå­kra­ter, næ­rings­li­vets folk, den fag­li­ge eks­per­ti­sen, læ­re­re, for­eld­re og ele­ver har kom­met på ba­nen med sine ob­ser­va­sjo­ner og re­flek­sjo­ner. Norsk pres­se har gjort en stor inn­sats med å pro­ble­ma­ti­se­re, måle, lage re­por­ta­sjer fra den ak­tu­el­le are­na­en, gjø­re in­ter­vju­er og kom­me med inn­sikts­ful­le kom­men­ta­rer. Der­med har vi fått en bred og fol­ke­lig kva­li­tets­de­batt om norsk sko­le, en de­batt som vi bur­de hatt uav­hen­gig av de in­ter­na­sjo­na­le må­lin­ge­ne. OECD, som de he­ge­mo­nis­ke kref­te­ne i pe­da­go­gikk­fa­get bare har om­talt med for­akt, har alt­så gitt oss den de­bat­ten vi bur­de hatt for len­ge si­den.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket