1. desember 2007

Morgenbladet

For­gub­bing i aka­de­mia
I en ny rap­port fra NIFU Step kom­mer det frem at om lag 35 prosent av alle aka­de­mi­ke­re sys­sel­satt i dag, snart går av med pen­sjon.

- Spe­si­elt in­nen­for hu­ma­nis­tis­ke fag ser vi et stort er­stat­nings­be­hov. Det er grunn til å for­ven­te at ar­beids­mar­ke­det for hu­ma­nis­ter bare blir bed­re de nes­te åre­ne, sier Ter­je Næss, fors­ker ved NIFU Step.

Han har sett på ut­vik­lin­gen av ar­beids­mar­ke­det for aka­de­mi­ke­re i lø­pet av det sis­te ti­året, og kon­klu­de­rer med at de høyt ut­dan­ne­de tar over stør­re de­ler av mar­ke­det. I til­legg er an­de­len eld­re aka­de­mi­ke­re øken­de. Av dem som job­ber in­nen­for hu­ma­nis­tis­ke fag er nes­ten halv­par­ten over fem­ti år – og der­med kla­re for pen­sjon om ti-fem­ten år.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket