11. januar 2008

Morgenbladet

Superlæreren
Sko­le­eks­em­pe­let på øko­no­mis­ke gul­røt­ter som vir­ker feil, kom­mer fra Ste­ven D. Le­vitt, i sin tid kå­ret til USAs bes­te øko­nom un­der før­ti. I best­sel­ge­ren Freakeconomics for­tel­ler han og med­for­fat­ter Ste­phen Dubner om Chi­ca­go som inn­før­te stan­dar­di­ser­te tes­ter på alle års­trinn. Sko­ler med lav sco­re vil­le bli satt un­der ad­mi­nist­ra­sjon, mens det ble gitt bo­nus på 25 000 dol­lar til læ­re­re som vis­te stor frem­gang for sin klas­se.

Le­vitts sta­tis­tis­ke ana­ly­ser av prø­ve­re­sul­ta­te­ne av­slør­te at fem prosent av læ­rer­ne selv had­de vis­ket ut og ret­tet opp ele­ve­nes svar og slik bed­ret re­sul­ta­tet. Vis­ke­læ­ret var bare en av fle­re mu­li­ge juk­se­me­to­der. Le­vitt si­te­rer en un­der­sø­kel­se fra North Ca­ro­li­na der 35 prosent av læ­rer­ne sa de had­de sett en med­læ­rer juk­se seg til bed­re test­re­sul­ta­ter blant an­net ved å si sva­ret til ele­ve­ne.

In­ter­vju. Bård Kuv­aas, pro­fes­sor i or­ga­ni­sa­sjons­psy­ko­lo­gi ved Han­dels­høy­sko­len BI, ga for­ri­ge uke ut boken Lønn­som­het gjen­nom men­nes­ke­li­ge res­sur­ser. Der sam­men­fat­ter han re­sul­ta­te­ne fra un­der­sø­kel­ser av 11 000 an­sat­te på over 100 nor­ske ar­beids­plas­ser:

- Kon­klu­sjo­nen er at den po­si­ti­ve sam­men­hen­gen mel­lom ind­re mo­ti­va­sjon og ar­beids­pre­sta­sjo­ner er vel­dig godt do­ku­men­tert, og va­ria­bel at re­sul­tat­lønn (bo­nus) ikke er eg­net til å øke ar­beids­ta­ge­rens ind­re mo­ti­va­sjon for å gjø­re en god jobb, sier Kuv­aas.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket