27. november 2009

P�H�yden - – Pressest�tta m�endrast (19.11.2009)

- Pressestøtta må endrast

I oktober nedsette Kultur- og kyrkjedepartementet (KKD) eit utval som skal føreta ”en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet”. Med andre ord skal ein vurdera den norske pressestøtta og momsfritaket, som i følgje KKD har vore nærast uendra sidan slutten på 60-talet. Utvalet skal levera innstillinga si i løpet av neste år.

I Danmark har eit utval nyleg levert si innstilling. Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk inviterte måndag Anker Brink Lund for å leggja fram det danske utvalet sine konklusjonar. Brink Lund har sidan 2007 arbeidd med rapporten.

Kort fortalt konkluderer rapporten med at den noverande danske pressestøtta bidreg til å sementera og konsolidera det noverande danske mediebiletet. Brink Lund skildra ei mediestøtte som har utvikla seg gradvis, med tiltak som var verdifulle på tidspunktet dei vart innført, men ikkje vist seg å skapa utvikling på sikt.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket