6. april 2010

Medietsunamien

Kort tid før vårt eget mediestøtteutvalg ble offentliggjort fikk regjeringen i Danmark forelagt en større forskningsrapport som konkluderte med at den danske mediestøtten burde endres. Den danske medieutredningen er en grundig gjennomgang av mediestøtten i Danmark og legger opp til tre mulige fremtidsscenarioer.

Det første scenarioet, baselinescenarioet, er et slags status quo hvor støtteordningene endres lite. En slik løsning anbefales ikke. Støtteordningen slik den fungerer i dag, fungerer sementerende for den eksisterende mediestrukturen. Den fører også til at mediene som mottar støtte, på sikt vil bli mer avhengig av offentlig støtte på grunn av økt konkurranse om annonsepengene. Dessuten sier ikke den eksisterende modellen noe om hvilken rolle de nye mediene skal ha i den offentlige debatten.

Det andre scenarioet, som heller ikke anbefales, er kalt saneringsscenarioet. Det åpner for muligheten til å søke støtte til ulike tiltak i de nye mediene og er dermed mer fleksibelt enn baselinescenarioet.

Det tredje scenarioet, meritteringsscenarioet og den danske utredningens anbefaling, går i grove trekk ut på å gjøre mediestøtten plattformnøytral, merittbasert og mer innovativ og fremtidsrettet.

Scenarioet forutsetter klarere målsettinger for mediestøtten og det skal innføres insentiver for å nå målene. Mediestøtten vil i hovedsak knyttes til funksjoner og ikke institusjonaliserte distribusjonsformer. 85 prosent av midlene vil være grunnstøtte basert på gitte funksjonskriterier.

Minerva
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket