7. april 2010

Nettskap 2.0

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) ønsker å legge til rette for at vi på best mulig måte utnytter de muligheter utvikling av tjenester og teknologi gir. Dette er avgjørende for å kunne nå de IKT-politiske målene om økt verdiskaping, fornying og demokratisk deltakelse. Derfor lyser vi nå ut prosjektmidler som skal bidra til å synliggjøre hvilket potensial som er knyttet til tjenesteutvikling og forretningsmodeller basert på såkalt web 2.0-teknologi - brukergenerert innhold. Vi har valgt å kalle utlysningen Nettskap 2.0.I takt med den teknologiske utviklingen generelt, særlig aktualisert ved utviklingen av web 2.0-teknologi eller ”samarbeidskulturen på nett” / "brukergenerert innhold", legges det til rette for nye muligheter for innovasjon, tjenesteutvikling og samarbeid. Denne utlysningen har som hensikt å videreutvikle og bidra til å realisere prosjekter som gjør at samfunnet utnytter disse mulighetene. Målene er klare: Flere nye tjenester, mer effektive forretningsmodeller (både internt og mellom virksomheter), samt nye former for demokratisk deltakelse og åpenhet (transparens). Den teknologiske utviklingen aktualiserer også nytten og potensialet av offentlige data (jf. nye bestemmelser om viderebruk av offentlig informasjon i offentlighetsloven), som vi ønsker å stimulere gjennom denne ordningen.

FAD gir tilskudd til utvalgte prosjekter innenfor en samlet ramme på 2,5 millioner kroner. En slik måte å stimulere nyskapning på har blant annet vært diskutert under en workshop på Litteraturhuset 8. desember 2009 (”Dugnadssamfunnet 2.0”). Også andre land, som for eksempel Australia, USA, Storbritannia, Nederland og Danmark, har satt i verk tilsvarende stimuleringstiltak.

Den økonomiske støtten vil bli tildelt etter fastsatte kriterier, og vil også være underlagt en helhetsvurdering. For å bli vurdert som støtteverdige må prosjektsøknadene dokumentere og argumentere for hvordan de vil bidra til å nå ett eller flere av de overordnede målene:

  • nye tjenester (innovasjon og verdiskaping),
  • effektivisering (verdikjeder i og mellom virksomheter)
  • demokrati og åpenhet (demokratisk deltakelse).

FAD vil vurdere alle søknadene samlet etter søknadsfristens utløp. I løpet av ca. to uker vil det bli foretatt en første vurdering av søknadene. Aktuelle søkere kan også bli innkalt til intervju. I neste fase vil det bli nedsatt et ekspertpanel med eksterne deltakere for å bistå med ytterligere vurdering, før vi beslutter hvilke søkere som får tildelt midler. Endelig tildeling av støtte vil bli gjort kjent mot slutten av juni 2010.

Viktige kriterier for søknadene - sammenfattet
Prosjektene må dokumentere en samfunnsmessig nytte og være praktisk gjennomførbare (dvs. bygge på en realistisk forretningsmodell). Videre må de bidra til å øke kunnskapen og erfaringene om både muligheter og utfordringer knyttet til denne type tjenesteutvikling og innovasjon (dvs. ha en overføringsverdi utover det enkelte prosjekt). Prosjektene må også kunne realiseres innen omlag seks måneder. Stipendene kan gå både til demonstratorprosjekt (beta-versjoner) og mer eller mindre ferdige løsninger, som kan leve videre ut i fra et forretningsmessig perspektiv.

Både enkeltpersoner, bedrifter, og ideelle organisasjoner kan søke om støtte.

Kontaktinformasjon:
E-post: Nettskap2.0@fad.dep.no

Anne-Lena Straumdal, 92 40 16 18 / 22 24 66 14
Sverre Andreas Lunde-Danbolt, 41 48 04 95 / 22 24 47 62

Mål for ordningen

Gjennom tildeling av stipendier ønsker FAD å synliggjøre hvordan utprøving og testing av web 2.0-teknologien kan utnyttes til praktiske formål. Det er et mål å stimulere utviklingen av konkrete tjenester eller eksempler (demonstratorer), og å utløse potensialet ved viderebruk av offentlig informasjon og tilgjengeligheten av denne. Det er også ønskelig å få utviklet samarbeidsløsninger som kan øke verdiskapings- og effektiviseringspotensialet i aktuelle virksomheter, samt å stimulere til utvikling og testing av tjenester som kan bidra til økt åpenhet og demokratisk deltakelse. I dette ligger det også et mål å øke kunnskapsgrunnlaget om denne type innovasjon og tjenesteutvikling. Prosjektene som tildeles økonomisk støtte/stipend kan ha ulik tilnærming og grad av konkretisering og kan være i form av demonstratorer (beta-versjoner) eller faktiske tjenester/løsninger.

I forbindelse med dette har vi satt opp viktige delmål:

  • Å fremskaffe flere eksempler på anvendelsesområder/tjenester, med utgangspunkt i web 2.0-teknologi.
  • Å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om forretningsmodeller og bedre kunnskap om hvordan nye tjenester/verdier kan skapes gjennom brukergenerert innhold/samarbeid.
  • Å utvikle demonstratorer eller nye tjenester med ulike formål og nytteverdi.

Søknadsfrist - søknadsprosedyrer

Søknadsfrist: 9. mai 2010 (kl. 24:00).

Søknaden skal fylles ut via et elektronsk skjema. Vedlegg sendes elektronisk til e-post-adressen: nettskap2.0@fad.dep.no

Den økonomiske rammen

Den totale prosjektstipendrammen er på 2,5 millioner kroner. Stipendier vil bli tildelt de prosjektene som ut fra en helhetsvurdering er mest støtteverdige. Det legges opp til stipendier på anslagsvis 100-150 000 kroner pr. prosjekt, men med forbehold at støtten også kan være større eller mindre, avhengig av budsjettbehov, ambisjonsnivå og forretningsmodell for det enkelte prosjekt. Det må fremgå i prosjektsøknaden hvor mye midler som ønskes.

Vurdering av prosjektene

Prosjektsøknader som er mottatt elektronisk innen fristen vil bli vurdert og underlagt en helhetsvurdering kategorisert på en hensiktsmessig måte opp mot gitte kriterier og mål. FAD vil invitere eksterne aktører til å bistå i vurderingen, fram mot endelig tildeling, avhengig av søknadsomfanget og søkere. Det vil bli lagt ut nærmere informasjon om fremdrift og vurderinger på www.regjeringen.no/nettskap og www.twitter.com/Fornyingsdep etter søknadsfristens utløp.

Hvem kan søke?

Både enkeltpersoner og virksomheter kan søke. Kommersielle søkere må kunne dokumentere at de kan bidra med en egenandel på opp mot 50 % i form av egenfinansiering og/ eller bruk av ressurser. Det skal fremgå av søknaden om søker representerer en privat bedrift/virksomhet, enkeltperson, frivillig organisasjon, universitets- forskningsmiljø eller annet.

Dersom flere aktører søker må dette fremgå av søknaden. Det må utpekes én hovedansvarlig for gjennomføringen av prosjektene og nytten av de tildelte midlene.

Tildelingskriterier

a. Konkretisering av hovedmål prosjektet skal møte

På et overordnet nivå vil søknadene bli vurdert i forhold til hvorvidt de vil kunne bidra til de overordnede målene om:

  • Nye tjenester – innovasjon og verdiskaping
  • Effektivisering av verdikjeder/arbeidsprosesser
  • Demokrati – åpenhet/transparens

Prosjektsøknaden må derfor angi hvilke av disse områdene som antas være mest aktuelle. (Vi legger til grunn at det for enkelte prosjekt vil kunne møte flere av disse målene, men ber om at det gjøres en vurdering av, i valget mellom flere, hvilke av disse som anses som ”mest” aktuelle).

I tillegg vil søknadene bli vurdert ut i fra hvordan de svarer på søknadskriteriene nevnt under:

b. Grad av innovasjon – samarbeidsmodeller

I hvilken grad prosjektene tar i bruk web 2.0-teknologi/ nye former for samarbeidsløsninger vil være avgjørende i forhold til vurderingen av søknadene (eks. bruk av teknologi, brukergenerert innhold, samarbeidsløsninger, offentlige data). Dette vil også bli vurdert ut i fra den enkelte søkers forutsetninger, hva gjelder kompetanse og tilgang til fagmiljø/ressurser etc.

c. Bruk av offentlig informasjon

Utnyttelse og videreutvikling av offentlig informasjon er viktig i denne sammenhengen, jf. nye bestemmelser om viderebruk av offentlig informasjon i den nye offentlighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2009.

Vi legger til grunn at mange av prosjektene vil ta utgangspunkt i offentlig informasjon hvor det da må beskrives hvilke data som skal brukes.

d. Tydelig nytte - målgruppe

Søknaden må identifisere hvilke ufordringer/behov prosjektet skal møte (nytten), samt identifisere målgrupper.

e. Beskrivelse av samarbeidsmodellen – aktører

Søknaden må identifisere og beskrive aktørene som inngår i forbindelse med utarbeidelsen av tjenesten/prosjektet. I den grad det er mulig må den bærende forretningsideen eller samarbeidsmodellen som ligger til grunn beskrives, både på kort og lang sikt.

f. Forankring og budsjettforslag

Søknaden må dokumentere egenfinansiering eller annen forpliktelse og inneholde et budsjettforslag (beløpet det søkes støtte om).

g. Mål og gjennomføringsevne

Søker må beskrive faktisk gjennomføringsevne i forhold til målene i prosjektsøknaden, i form av kompetanse, erfaring, tilgang til relevant fagmiljø, nettverk eller lignende. Dette vil bli vurdert opp mot søknadsbeløpet. Prosjektet bør være gjennomførbart innenfor en ramme på om lag 6 måneder, fra prosjektoppstart.

I tillegg til kriteriene nevnt over vil vi også vektlegge hvordan søknadene beskriver følgende:

h. Bruk av fri programvare og åpne standarder

Det vil bli lagt positiv vekt på prosjekter som baserer seg på åpne standarder og som publiserer kildekoden med fri programvare - lisenser.

i. Synergi – potensialer for videreutvikling

Søknaden bør omtale potensialet for videreutvikling (forretningsdrift) og at det er potensial for å skape ytterligere verdier og/eller synergieffekter.

j. Deling av resultater og erfaringer - overføringsverdi

Det må fremgå av søknaden hvordan det vil bli lagt opp til deling av erfaringer og kunnskap fra prosjektperioden. Grad av åpenhet og deling av erfaringer vil bli tillagt vekt.

På et gjennomgående og generelt nivå vil grad av originalitet/innovasjon, kvalitet og gjennomføringsevne bli tillagt vekt når prosjektene blir vurdert opp mot hverandre.

Tidsfrist

Søknadene må være mottatt elektronisk innen fristen for å bli vurdert.

Tilsagn og utbetalingsprosedyrer

Søkere som får tilsagn om tilskudd vil få et eget brev med spesifisering av innvilget stipend/støtte og presisering av vilkårene. Vi vil også gi beskjed til søkere som ikke når opp i konkurransen.

Kunnskapsforvaltning – informasjonsdeling

Den som mottar tilskudd, må bidra til å synliggjøre erfaringer og resultater fra prosjektet på egnede måter, og via de kanalene som synes aktuelle avhengig av prosjekt. Departementet vil også benytte relevant informasjon fra prosjektene til kunnskapsdeling både i og utenfor forvaltningen, for eksempel i form av workshops, seminarer og lignende.

Søknadsskjema for Nettskap 2.0

Dokumentasjon:

Tilsvarende initiativ - konkurranser i andre land:Retningslinjer for Nettskap 2.0 - regjeringen.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket